Hogeye Gambit – Chess Theory Table smoking-knight

Web Replay

PGN file

1 e4 e5 2 d4

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evaluation
  Rope-a-Dope Variation
1 ...
d6
c3
Nf6
Bd3
Nc6
Nf3
Bg4
Bb5!
Bd7
Nbd2
Be7
0-0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+/=
  Petroff Defense - Modern Variation
2 ...
ed4
Nf3
Nf6
e5
Nd5
Qd4
d5
ed6
Nd6
Bd3
Nc6
Qf4
g6
0-0
Bg7
Re1
Be6
Bd2!?
 
 
 
 
 
 
 
+/=
  Greedy Choke Puppy Variation
3  
 
 
 
...
c5
Bc4
d6
c3
dc3
Nc3
Nc6
Bf4
Be7
Qb3
Na5
Qa4
Bd7
Bb5
Nc6
0-0-0
 
 
 
 
 
+/–
  Two Knights Defense - Modern Variation
4  
 
 
 
...
Nc6
Bc4
Nf6
e5
Ne4
0-0
d5
ed6
Nd6
Bd5
Be7
Bc6
bc6
Nd4
 
 
 
 
 
 
 
+/=
5  
 
 
 
 
 
 
 
...
Ng4
Qe2
Qe7
Bf4
f6
ef6
Nf6
Nbd2
d6
Nb3
Qe2
Be2
 
 
 
 
 
+/=
6 Macho Variation  
 
...
d5
Bb5
Ne4
Nd4
Bc5
Be3
0-0
Nc6
bc6
Bc6
 
 
 
 
 
 
 
+/–
7 Main Line  
 
 
 
 
 
...
Bd7
Bc6
bc6
0-0
Bc5
f3
Ng5
f4
Ne4
Be3
 
 
 
+/=
  Scotch Gambit
8 Klingon Gambit ...
Bb4+
c3
dc3
bc3
Ba5
0-0
d6
Qb3
Qe7
e5
de5
Ba3
Qf6
Nbd2
Nge7
Ne4
Qg6
Be7!
 
 
 
+/–
9 Scotch Gambit Endgame ...
Bc5
c3
dc3
Bf7+
Kf7
Qd5+
Kf8
Qc5
Qe7
Qe7
Nge7
Nc3
d5
ed5
Nb4
0-0
Nbd5
Nd5
Nd5
b3!
 
+/=
  Giuoco Piano - Steinitz-Sveshnikov Variation
10  
 
 
 
 
 
...
Nf6
e5
Ne4?
Bd5
Nf2
Kf2
dc3
Kg3!
cb2;
Bb2
0-0
Qc2
d6
Be4
h6
Nbd2
 
 
 
+/–
11  
 
 
 
 
 
 
 
...
Ng4?
Bf7+
Kf7
Ng5+
Ke8
Qg4
d6
Qe4
de5
Nh7
 
 
 
 
 
 
 
+/–
12 Main Lines:
Patzer Sees Check
 
 
...
d5
Bb5
Ne4
cd4
Bb4+
Bd2
Bd2
Nbd2
0-0
Bc6
bc6
0-0
Bg4
Qc2
 
 
 
+/=
13 Steinitz's Move  
 
 
 
 
 
...
Be7
Be3
0-0
Bc6
bc6
Qc2
Bd7
Nbd2
Nd2
Nd2
f6
0-0
 
+/=
14 Theoretically Best  
 
 
 
 
 
...
Bb6
Be3
0-0
Bc6
bc6
Qc2
Bd7
Nbd2
Ba5
0-0
 
 
 
+/=